Webshop Systemen Vergeleken

Artikel 7 – Duur en opzegging van de overeenkomst de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd; de Licentienemer een Consument is, in welk geval de Overeenkomst uitsluitend vooronbepaalde tijd stilzwijgend kan worden verlengd. Opzegging door de Licentienemer dient te geschieden op de daartoe onder zijnaccount op de Website aangewezen wijze.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. In eenvoorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde eenvervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomsten Elk aanbod van Woosa is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.

De Belangrijkste Woocommerce Plugins, Begin Hier!

Updates dienendoor de Licentienemer zelf te worden geïnstalleerd en worden als obtain aan deLicentienemer beschikbaar gesteld. Voor support WordPress hosting bij gebruik van de Plugin wordt de Licentienemer verzocht eerst de pagina“Support Center” op de Website te raadplegen.

Woosa kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Licentienemer, nog herroepen. Aan een aanbod van Woosa dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Licentienemer geen rechten ontlenen. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat een proefperiode op de Overeenkomst van toepassing is. De duur van de proefperiode is uitdrukkelijk in het aanbod van Woosa vermeld. Gedurende de proefperiode kan de Licentienemer de Overeenkomst op ieder moment opzeggen conform het bepaalde in artikel 7.

Voor help kan de Licentienemer ook per e-mail () contact opnemen. Gevraagde ondersteuning woocommerce wordt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zo spoedigmogelijk verleend.

Uiterlijk één dag vóór het aflopen van de proefperiode ontvangt de Licentienemer een e-mail ter herinnering dat de proefperiodeafloopt. Per soort Plugin is voor de Licentienemer slechts eenmaal een proefperiode van toepassing. Artikel website maken 6 – Recht van ontbinding voor consumenten bij overeenkomstenop afstand Het evenredige bedrag dat de Consument aan Woosa is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.